Ne jen vánoční pozastavení

Zatím, co  všichni společně budeme  25.12. slavit První svátek vánoční , tak jste si někteří z Vás možná všimli, že na tento datum, připadá 110.výročí narození Milady Horákové, která byla 27.6.1950 komunisty popravena. Nebylo to světlé období naší společnosti. Proč o tom píšeme?  Myslíte si, že  se nehodí  psát o tomto  životním příběhu v předvánočním čase? Myslíme si, že v tomto čase, kdy se opět mluví o krizi, je potřebné připomínat i takováto období, kdy z krize společnosti, lacinými triky a sliby, návody jednoduchých řešení, nevzešlo nic dobrého. V novodobých dějinách to byly totalitní režimy. Nebo jsme už na to zapomněli? Tento příběh  nás neustále rve na „kusy“. Je  to věčný boj mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží, mezi statečností a zbabělostí. Je velmi jednoduché dívat se na cizí životní příběh z povzdálí. V této optice je nám vše jasné, ale pokud jste sami součástí tohoto dění, tak už to není tak jednoznačné . Víme, že tento příběh, tato událost, je hodně krajní. Ale nepotkává nás to denně? Nepřekrucujeme fakta tak,  abychom sebe ospravedlňovali? Hledáme východiska i za cenu polopravd?  Nesnažíme se  zmanipulovaným veřejným míněním dosáhnout ospravedlnění svých činů? Nepřimhuřujeme někdy i obě oči za cenu osobního profitu a vlivu? Jak daleko se dá zajít,  co myslíte? Jistě jste před několika lety zaznamenali soudní proces s prokurátorkou JUDr. Brožovou-Polednovou, která se právě podílela na odsouzení Milady Horákové. Byla odsouzena a byla omilostněna prezidentem republiky. Ale jakékoliv vstřícné gesto se míjí účinkem, pokud není vyřčena lítost nad tím , co jsme ve jménu „blaha“ dělali, čeho jsme se ve „jménu dobra-pravdy“ dopouštěli. Při  propouštění paní   prokurátorka mluvila a působila jako osoba poškozená, bez pokory, bez omluvy, neschopna vidět svůj  osobní „vklad v tomto procesu“. Jde o osobní nestatečnost,  nepokoru před  právy a životy druhých. Kde vlastní zbabělostí necháváme za sebe  mluvit a činit druhé a vymlouváme se na to.  Na tom byl tento proces postaven.  Teď se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu, proč toto vše zmiňujeme. Pokud  nedokáži popsat vlastní selhání,  pak podávaná ruka je jen falešným gestem. Nemohu chtít smíření, když sám po smíření  ani netoužím.  A nemohu chtít ani odpuštění, pokud nedokáži sám odpustit…  Jak  z toho ven?Co by bylo největším činem, co myslíte…?  Asi je to  přiznání  /s nutnou  lítostí/ a  na druhé straně  odpuštění, které vše zahlazuje… O tom je ale přece příběh těchto dvou souvisejících svátků,Vánoc a Velikonoc, které jsou v tomto pořadí před námi…

Jak to chodí u nás na vsi

Úřední zápis, nebo pohádky???

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse, je jediným úředním dokumentem o průběhu zasedání. Jeho pořizování je stanoveno zákonem, i když nejsou stanovena podrobná obsahová pravidla pro jeho vytváření. Zápis má být obrazem průběhu a výsledku projednávání jednotlivých bodů ( zákon č.128/2000 Sb. §95 ) a třebaže to není v zákoně zapsáno, předpokládáme, že pravdivým. V současné době se mezi zastupiteli zájemce o ověřování jen těžko hledá a pokud zápis ověří, tak naprosto bez problémů s rozdíly (možná ne příliš podstatnými) oproti skutečnosti. Zřejmě ho nepovažují za nic důležitého, možná je to pro ně byrokratický nutný úkon. Často se stává, že zápis obsahuje podrobný popis jednoho názoru a velice strohý, ale pro někoho možná vhodný popis druhého názoru. Nyní si přibližme situaci při navrhování ověřovatelů zápisu. Pánové Rutsch a Mrva již v minulosti několikrát funkci ověřovatele odmítli. Důvod prý pro to mají, ale veřejně ho neoznámili. Pánové Záruba a Jun přestali mít o ověřování také zájem, protože starosta ve jménu asi všech ostatních zastupitelů odmítl vyhovět podmínkám pro ověřování, které pan Jun požadoval. Ověřovatelkou zápisu ze zasedání zastupitelstva městyse z 18.11.2011 je dobrovolně a bez výhrad paní Květa Bačkovská – tak znělo usnesení (  správně Květoslava ), no drobnost. Příště se možná dočkáme, že v návrhové komisy bude Vašík a zapisovatel Pepča.  Druhou ověřovatelkou paní Andrea Pleskačová, která přijala se slovy „No, tak jo“.

Právo VETA!!!

Vraťme se k nepřekonatelným požadavkům pana Juna. Požadoval zaslání návrhu zápisu do 7 dnů po konání zastupitelstva na jeho e-mail, aby ho byl schopen na úřadě během krátké chvíle ověřit v zákonem stanovené lhůtě deseti dnů. Tento jeho požadavek starosta asi právem VETA odmítl. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že je potřeba aby si se zapisovatelem sedli a zápis si vyjasnili na místě. To ale neodmítl. Pouze si chtěl zápis v klidu projít a následně se na případných opravách se zapisovatelem dohodnout. Asi je potřeba zápisy bez zbytečného čtení či oprav ověřit. Jak může být někdo schopen na místě ověřit zápis, který obsahuje čísla smluv, pozemků, rozlohy, částky atd.? Na některém z předcházejících zastupitelstev jsme se dozvěděli, že tvorba zápisu trvá v případě delšího jednání cca 25 hodin. Může být někdo schopen s čistým svědomím ověřit zápis za hodinu? Nebo snad na úřadě tráví některý z nich delší dobu?

Má to logiku???

Jaký je postup vytváření zápisu? Zapisovatel, který se na začátku zasedání volí, ale nemůže jím být nikdo jiný, než místostarosta, protože podle slov pana starosty tomu tak vždy bylo a není potřeba to měnit, provede zápis. Ten podepíše v případě Libice nad Doubravou starosta a místostarosta. Dále svým podpisem ověří správnost zápisu dva zastupitelé, kteří byly při zasedání zvoleni. Protože ověřovatelé podepisovali pouze poslední list zápisu, který byl snadno oddělitelným od celého zápisu, byl na zastupitelstvu dohodnut způsob řekněme pečetění celého dokumentu. Každý ze zastupitelů může na příštím zasedání vznést námitku proti zápisu (zákon č. 128/200 Sb. §95), ale protože je zapečetěný a podepsaný (odsouhlasený), není možno do něho provádět opravy. Oprava by měla proběhnout formou usnesení ( Stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV č. 25/2008 ). U nás se zápis opraví dalším zápisem se zněním, že zastupitel vznesl námitku, ale z ničeho nevyplívá, zda je správně původní zápis, nebo jeho námitka. Takže naprosto zbytečné snažení. V tuto chvíli může mít pouze dobrý pocit z toho, že se snažil o nápravu, ale špatný pocit z toho, že se v tu chvíli cítí jako „prudič“. Vždyť chtěl ale pouze to, aby všichni dělali správně to, k čemu se dobrovolně zavázali při skládání slibu zastupitele. A to byl případ pana Juna na tomto zasedání.

Nikdo není neomylný!!!

Chybu může udělat každý a určitě jsme ji každý z nás někdy udělali. Jsme dospělí lidé a nikdo se nám za ni smát nebude. Pouze by bylo vhodné chybu uznat, přiznat se k ní a zajistit vhodnou nápravu. A to je celé. Život jde dál. Z chyb se přece každý člověk učí. Je však důležité si z chyb svých, ale i ostatních vzít nějaké ponaučení a posunout se zase o kousek dál.

Quo vadis – libá Libice?

Kronikář byl v minulosti /před r.1948/ považován za pamětníka obce. Byl osobou považující určité důvěry a úcty, tak trochu „písmák“, který nevnímal obec pouze jako prostor svého vlivu, ale jako společný domov, který popisuje. Po roce 1948 se stává funkce kronikáře funkcí i politickou. A to je to, v čem se dnes v naší obci pokračuje a proti čemu vystupujeme. Důvěru dostává ne nejvhodnější možný kandidát, ale kandidát „názorově spřízněný“. Rada městyse vybrala, jak vybrala. Tento její výběr nemá obsah. Na otázku, co vedlo vítěze, pana Josefa E., k tomu, aby se přihlásil do tohoto výběrového řízení, odpověděl, že je to jeho soukromá věc…..

Na konci článku pana starosty, v Cestě Vrchovinou, nás zaujalo přísloví: „Není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem“../ tolik říká lidové přísloví/ Pan starosta píše zavděčit. Chceme upozornit, že zachovat a zavděčit je trochu odlišné . Zachovat vnímáme ve smyslu udržení určitých hodnot v mezilidských vztazích. /např. zachovat důvěru – to je asi správně, zavděčit důvěru…. cítíte určitý nesoulad.?/. Zavděčit je chtít vděk po lidech. Ale kvůli tomu přece nejsme starostou, radními či zastupiteli. Jde přece „pouze“ o směřování obce, ne o hru „Na největšího“. Vy ji neznáte? /J. Werich, Fimfárum, Jak obři na Šumavě vyhynuli…../není to dlouhé-doporučujeme/. Tyto funkce mají propůjčeny pouze proto, že požívají určité důvěry. Ale zpátky k přísloví. Je nutné se zachovávat, či zavděčovat se lidem všem? Nestačilo by jednat spolu vzájemně pravdivě, spravedlivě a k tomu ještě s pochopením? Nestačilo by se postavit na stranu dobra a pravdy a lásky a../ přidejte si tam co chcete, co tmelí lidské společenství/…. Potom pak tato „lidová moudrost“ „Není na světě…“ už je „moudrem“ nadbytečným a prázdným, vypovídajícím o nás, o naší neschopnosti se vzájemně poslouchat a děj v obci vnímat v širším kontextu……

Články k tomuto tématu, které byly uveřejněny v Cestě Vrchovinou – ZDE

Podaná ruka nenašla tu druhou

Na posledním zastupitelstvu p. Bednář v diskuzi vystoupil s emotivním příspěvkem, kde kritizoval dosavadní průběhy jednání ZM (zastupitelstva městyse). Kde se teď, podle něho, děje něco, co se dosud na jednáních nedělo, že nejde vůbec o práci pro obec, že se tato jednání nesou pouze v osobním napadání….. S tímto ale nemůžeme souhlasit. Souhlasíme s tím, že je potřebné spolupracovat. Spolupráce ale znamená se i vzájemně poslouchat a pokusit se zapracovat jiný názor do svého přemýšlení a vzít tento, třeba i protichůdný pohled jako velmi důležitý pro „protistranu“ a i takto dokázat „obrousit“ hrany střetů. Abychom se spolu domluvili, tak musíme všichni předpokládat, že u zápisu z jednání ZM a z usnesení ZM je presumce správnosti. Jde nám o to, abychom se pohybovali v „mantinelech“, které nám vymezuje například Zákon o obcích .
Vše, o co jsme žádali a co jsme připomínkovali, bylo „smeteno“ ze stolu. Naše poukázání na chyby v usneseních ZM, kde je špatný návrh a potom i špatně schválené usnesení ZM k nákupu pozemků, je bráno pouze jako administrativní chyba. Na podivný výběr kronikáře, kde rozhodlo konstatování, že bude plnit svěřené úkoly, na což se ho nikdo ani neptal a při kterém RM (rada městyse) neměla k tomuto výběru ani mandát. Zastupitel p. P. Jun napsal otevřený dopis ohledně výběru kronikáře, kde nabízel spolupráci v novém výběru, abychom se dobrali na dalším jednání ZM k rozumné dohodě. Tento vstřícný krok ale zůstal bez odezvy. Žádný zastupitel se bohužel neozval. P. Jun neobdržel ani kladné, ani záporné vyjádření od žádného zastupitele. Jak vidíte, tak naše „snažení“ není o potyčkách uvnitř obce a nejde o osobní napadání. Do obce a do osobní roviny to přenáší právě ti, kteří se takto brání našim „upozorněním“ na chyby. Naše snaha je o tom, aby jednání ZM a fungování obce bylo co nejprůhlednější a aby se i občané obce dokázali v případě zájmu na jednání ZM dobře připravit. Bez informací to ale nejde. Pokud se tomu „obec“ brání, tak to budí velkou nedůvěru. Proto také, vzhledem k trestně právní odpovědnosti zastupitelů, úzkostlivě hledáme každé chyby a překračování možného, které se v jednáních a usneseních ZM dějí, protože netušíme, které chyby mohou být pro obec a její fungování až fatální. K této nedůvěře nás vede současný stav, kdy se v některých usneseních a jejich návrzích objevují rozdíly. Ty jsou pak specifikovány jako administrativní chyby. K chybám, ač se mohou někomu zdát nepodstatné, by docházet nemělo. Tím spíše, pokud prochází kontrolou několika lidí. Ověřovatelé přesto bez problémů ověří zápisy ze zasedání i s chybami. Vzhledem k chybám, které se za poslední dobu staly a výstupu p. Bednáře, který je členem kontrolního výboru a který nás takto nepřímo kritizoval za poukázání na chyby v usneseních, jejich návrzích a na velmi pochybný výběr kronikáře, naši nechuť vyřešit problém vždy mávnutím ruky, tak se obracíme i na něj, aby vzhledem k své funkci zaujal do budoucna objektivní pohled na tento popisovaný problém a aby se nesnažil přikrývat chyby, které se dějí, nebo konkretizoval návrhy řešení.
Člen zastupitelstva je dobrovolná funkce a zastupitelé by měli hledat cesty řešení a vybírat z možných variant. Jestli si však mají přijít pouze vyslechnout, co je nového, aby byli brzy doma, můžou si rovnou sednout mezi hosty a doporučení rady opsat do usnesení.
Lež a Pravdu lze totiž od sebe dost dobře rozeznat, ale dobře promíchaná polopravda, se těžko rozmotává. Chceme i takto vybídnout zastupitele městyse, kteří za své posty dostávají měsíční odměnu, aby se pokusili v rámci svých možností na jednání připravovat, protože jinak můžete být i takto předmětem manipulace a do problémů až na místě nemusíte vůbec proniknout. Přáli bychom si, aby se zastupitelé projevovali na jednáních ZM svobodně a sebevědomě, podle svého svědomí. Pak už ZM totiž nikdo nebude takto chápat, protože diskuse není nepřátelství. Myslíte si, že to nejde?

Náš kronikář umí psát

Usnesením Rady  městyse  číslo 13/11-14 ze zasedání konaného dne 27.7.2011 byl vybrán a schválen nový kronikář  v Libici nad Doubravou pan Exner. Jediný požadavek k tomuto výběrovému řízení  byl ten, že má zájemce předložit  libovolný, ručně psaný text na formátu A4. Zdálo by se , že kritériem  měla být pouze úprava a krasopis  zájemce  o místo kronikáře. Všichni uchazeči  tuto podmínku splnili a nějaký text napsali, ať už autorsky vlastní nebo opsaný dle předlohy. Nově schválený kronikář navíc informoval o svém souhlasu s požadavky na vedení kroniky.

Protože se tato kritéria zdají nedostatečná, požádal pan Jun ostatní zastupitele o zrušení tohoto výběrového  řízení a vypracování nových požadavků, na kterých se hodlá aktivně podílet na příštím zasedání Zastupitelstva městyse. Jelikož se  o místo kronikáře  ucházeli tři zájemci /paní Rutschová, pan Exner, pan Stehno/, a je tedy z koho vybírat, mělo by být hodnotících kritérií více. Například vztah k historii, stylistická a slovní vybavenost, která by se dala vyhodnotit na základě zadaného tématu ke zpracování.

Doufáme , že dojde ke správnému výběru na základě více  požadavků a kronikáře potvrdí nebo vybere Zastupitelstvo městyse s řádnou pečlivostí. Práce nového kronikáře pak bude chloubou naší obce.

V tuto chvíli nezbývá než počkat , jak se k tomuto tématu postaví jednotliví zastupitelé.

Nemysleli jsme, že chceme příliš

Bohužel jsme zatím nedokázali splnit jeden z našich předvolebních cílů i slib z předchozího komentáře „Otevřeme zasedání zastupitelstva“ – zlepšení informovanosti. Na posledním jednání zastupitelstva předložilo naše sdružení prostřednictvím dvou našich zastupitelů pět bodů, které by dle nás vedli ke snadnějšímu přístupu občanů k informacím o dění v obci. Jednalo se o tyto body:

1. Zveřejňování podkladů na internetových stránkách www.libicend.cz pro veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou.

2. Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

3. Součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva městyse je také jmenný seznam zastupitelů s uvedením kdo a jak hlasoval (proti, zdržel se).

4. Uveřejnění programu a termínu zasedání rady městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

5. Uveřejnění mailových adres jednotlivých zastupitelů na internetových stránkách www.libicend.cz.

Snad z důvodu malé síly při hlasování, snad z důvodu nemoderního uvažování ostatních přítomných zastupitelů při rozhodování o rozšíření poskytovaných informací prostřednictvím webových stránek městyse. Pokud se nad body, které se týkaly zlepšení informovanosti občanů v duchu otevřené společnosti a v duchu volného a snadného přístupu k informacím vůbec zamysleli.

Žádný ze zastupitelů nepřednesl ani jediný příspěvek, myšlenku, nebo návrh řešení. Ústy pana starosty bylo zveřejňování informací nad rámec, který ukládá zákon označeno jako zbytečné z důvodu nutné anonymizace a tím i zvýšené pracnosti. Dále bylo označeno zbytečným, protože o tyto informace je malý zájem a kdo ho má, ať si požádá na obecním úřadu. Tímto směrem se již hlasování ve všech bodech ubíralo. Nic na věci nezměnilo ani vystoupení p. Juna, ani vystoupení p. Rédla, jako zástupce běžného občana, který chtěl na svém příkladu demonstrovat možný zájem Vás ostatních. Naprosto nesmyslný dotaz p. Exnera, kolikrát p. Rédl požádal např. zastupitele p. Nepovíma o podklady, které dostává měl asi podpořit nezájem veřejnosti, nebo mu poradit aby se nestaral o ostatní a sám využil zastupitele v sousedství. Jak to mělo být nám není jasné. Podstatou internetu je informovat. Informovat bez ohledu na počty zájemců o tyto informace. Žádný z autorů jakéhokoliv článku, návodu, popisu, prostě jakékoli informace asi neuvažoval, v době kdy toto své dílo dával na internetové stránky o tom, kolik lidí si jeho dílo přečte. Kdyby takto přistupoval k zapisování informací každý, nebyl by ještě dnes internet vůbec k ničemu a nemohli by ho využívat miliardy lidí na celém světě.

Jediné co se podařilo, bylo schválení uveřejnění soukromé emailové adresy zastupitele, pokud o to požádá a dá souhlas se zveřejněním osobních údajů. Jestli budou zveřejňovány míry a váhy, nevíme. Jméno zastupitele a emailová adresa nejsou totiž žádným osobním údajem. Nicméně v současné době již máte k dispozici adresy na naše dva zastupitele (Jun Petr, Záruba Martin). Věříme, že je budou následovat i další. Nebo je snad Váš názor nezajímá? Nebo si své ego již naplnily získáním židle v zastupitelstvu?

Funkce zastupitele je funkcí veřejnou a veřejnou by měla být i činnost zastupitele, aby se každý občan mohl podívat jak ten který zastupitel plní své předvolební sliby, jak hlasuje, k čemu se vyjadřuje, jaké jsou jeho názory a pokud se za svou práci v zastupitelstvu nestydí, určitě nemá problém se zveřejňováním výsledků své práce.

Možná by stačilo, kdyby si každý ze zastupitelů uvědomil, že je zde především pro občany, kteří mu dali ve volbách svůj hlas a chtějí vidět, že je platným členem zastupitelstva.

A jak z této situace ven? Nezbývá než počkat na novelizaci Zákona o obcích, která zveřejňování z jednání zastupitelstva i spolu s tím, kdo jak hlasuje vyřeší.

Snadný přístup k informacím

Velice nás potěšil zájem vyplývající z Vašich mailových reakcí na článek „Otevřeme zasedání zastupitelstva!“, kde jste kladně hodnotili zpřístupnění rozsáhlejších informací o dění v Libici nad Doubravou. Je zřejmé, že o informace z činnosti komisí, rady i zastupitelstva má zájem hodně z Vás, a že nejen návštěvníci zastupitelstva se chtějí dozvědět oficiální, nikým drobně neupravené informace (nechtěně – efekt tiché pošty) dotýkající se každého přímo, nebo nepřímo.
Na základě těchto zpráv veřejnosti jsme rozšířili návrh bodů jednání příštího zastupitelstva a včera požádali o doplnění do programu.

Body pro jednání zastupitelstva:

1. Zveřejňování podkladů na internetových stránkách www.libicend.cz pro veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou.

2. Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

3. Součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva městyse je také jmenný seznam zastupitelů s uvedením kdo a jak hlasoval (proti, zdržel se).

4. Uveřejnění programu a termínu zasedání rady městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

5. Uveřejnění mailových adres jednotlivých zastupitelů na internetových stránkách www.libicend.cz.

Otevřeme zasedání zastupitelstva!

Na posledním zasedání zastupitelstva městyse přednesl náš zastupitel pan Petr Jun návrh na zveřejňování podkladů pro zasedání na webových stránkách městyse. Cílem bylo informovat ostatní občany (ne pouze zastupitele) o podrobnostech k projednávaným bodům.Na návrh pana starosty byl tento bod jednání stažen s tím, že pan starosta bod jednání zařadí na příští zasedání a připraví podklady potřebné pro jeho realizaci. To znamená prověří nutné podmínky tohoto kroku.
Protože jsou jednání veřejná, mají také ostatní občané právo, znát dopředu podrobnosti k projednávaným bodům. Věříme, že to bude významný krok směrem k průhlednosti při rozhodování městyse. Transparentnost a poskytování informací veřejnosti je klíčovým prvkem demokracie. Tato veřejná kontrola je nejlepší prevencí před korupcí či nehospodárným nakládáním s majetkem. Pokud je veřejnost vtažena do problematiky ještě před samotným rozhodováním, o to více významnější a pozitivnější to je. Zlepšení informovanosti Vás občanů bylo naším cílem při vzniku sdružení a hodláme ho maximálně prosazovat. Sdružení Nová cesta nevzniklo pouze pro volby do obecního zastupitelstva, ale hodlá i po jejich ukončení nadále fungovat a plnit své předvolební sliby. Protože otázka informovanosti veřejnosti není jistě pouze naším cílem, předpokládáme podporu i zastupitelů ostatních sdružení.

 

Příklady zveřejňování podkladů:

Okřížky – městys – podklady
http://www.okrisky.cz/rada-a-zastupitelstvo-mestyse/ms-59414/p1=10825

Český Krumlov – podklady pro zastupitelstvo, program jednání rady
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/podklady_pro_zastupitelstvo.xml

http://obcan.ckrumlov.info/php/rada/program.php

Ostrava – podklady zastupitelstvo, program jednání rady
http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/obcan/usneseni/vo1014/z7verejne/index.html
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta

Brno – podklady, program
http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/materialy-k-jednani-na-zmb/

Hodonín – zveřejnění podkladů
http://www.hodonin.eu/materialy-k-projednani/ds-48763/archiv=0&p1=49776

Nový Jičín – podklady, program, usnesení
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/

Málo místa na úřední desce?

Pokud jste v těchto dnech procházeli okolo Úřadu Městyse Libice nad Doubravou a chtěli si na úřední desce přečíst aktuálně vyvěšené Usnesení č. 5/2010-2014 Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou ze dne 29.4.2011 asi jste i při nejlepší vůli Vašich krčních obratlů tohoto nebyli schopni.

Horní okraje stránek tohoto usnesení jsou zakryty neprůhledným rámem úřední desky. A tak se občan nedočte z jakého dne dané usnesení je a není možné si přečíst některé body usnesení – není vidět bod 14, 15, 29, 30 a bod 46.

Při nahlédnutí do elektronické formy dokumentu je možné se v bodech 14 a 15 dočíst, že zde zastupitelstvo schválilo prodeje pozemků, body 29 a 30 se týkají schválení poskytnutí příspěvků a bod 46 se týká omluvy starosty za nedodání kompletních podkladů pro jednání zastupitelstva.

Doufáme, že to byla nedbalost toho, kdo daný dokument vyvěšoval, že zastupitelstvo nemá a nechce nic skrývat. Protože ne každý má přístup k zápisu zastupitelstva v elektronické podobě a zvídavý občan, který chce dočíst celý zápis, provádí při čtení zápisu před úřední vývěskou takové nedůstojné cviky, že by mohl být i nařčen z hanobení úřední vývěsky. Nevyjímaje to, že po ránu a nerozcvičeném těle to může být i zdraví nebezpečné…..Tak prosíme, aby se vyvěšovalo pečlivěji, aby nedocházelo takto k pokřivování páteře….

Abychom předešli polemikám o tom, zda je možné takto umístěné usnesení považovat za skutečně vyvěšené, naše sdružení požádalo Úřad městyse Libice nad Doubravou o sjednání nápravy.

K odstoupení z Rady

Vážení sousedé,                                                                                              

chci  Vám touto cestou oznámit, že jsem již déle nemohl setrvávat jako radní   v Radě  městyse  Libice nad Doubravou a vzdal jsem se mandátu radního městyse Libice nad Doubravou.  Do komunální politiky jsem vstupoval s přesvědčením, a myslím si to stále, že každý neseme svůj díl odpovědnosti za dění v obci. Že dokážeme společně pracovat, podporovat se, vnímat jinakost druhých a přispívat tak k rozvoji obce.  Z mé strany  v tom  nejsou emoce. Abych předešel spekulacím a fámám, které by můj odchod z rady městyse mohly provázet, chtěl bych  napsat, že se nevzdávám  mandátu radního pro nedostatek  času, či z rodinných důvodů. Vnímám to tak,  abychom na druhé straně  viděli člověka s jeho osobním příběhem  a pokusili se vidět situaci –  problém očima toho druhého. To je myslím velký úkol pro nás všechny…. Proto  své pohnutky, vzdání se mandátu radního, hlouběji nespecifikuji a doufám, že  se i takto podaří uklidnit atmosféru v obci.  Omlouvám se těm, kteří doufali, že napíši konkrétněji své důvody, že je to pro ně moc všeobecné. Ale této „včeobecnosti“ bych se pro začátek držel, protože nastavuje pravidla vzájemného spolužití – společné směřování – cíle. Jde mi hlavně o otevřené společenství v Libici nad Doubravou, které  by dokázalo spolu  spolupracovat. Bez pomluv. Bez posměšků. Protože bez pokory k  jinému pohledu na řešení některých úkolů v obci a úctě  k předcházejícím generacím  to asi nepůjde, s vědomím, že i tato „malá“ (komunální) politika vytváří  základy pro  tu „velkou“, se kterou je většina z nás  tak nespokojená, ale přitom se na tom „velkém“ dění i takto, kladně či záporně, podílíme.

V závěru se omlouvám všem, které jsem tímto svým svobodným rozhodnutím zklamal, ale pevně věřím, že budu platným členem Obecního zastupitelstva městyse  v Libici nad Doubravou.

S úctou  Petr JUN