Náš kronikář umí psát

Usnesením Rady  městyse  číslo 13/11-14 ze zasedání konaného dne 27.7.2011 byl vybrán a schválen nový kronikář  v Libici nad Doubravou pan Exner. Jediný požadavek k tomuto výběrovému řízení  byl ten, že má zájemce předložit  libovolný, ručně psaný text na formátu A4. Zdálo by se , že kritériem  měla být pouze úprava a krasopis  zájemce  o místo kronikáře. Všichni uchazeči  tuto podmínku splnili a nějaký text napsali, ať už autorsky vlastní nebo opsaný dle předlohy. Nově schválený kronikář navíc informoval o svém souhlasu s požadavky na vedení kroniky.

Protože se tato kritéria zdají nedostatečná, požádal pan Jun ostatní zastupitele o zrušení tohoto výběrového  řízení a vypracování nových požadavků, na kterých se hodlá aktivně podílet na příštím zasedání Zastupitelstva městyse. Jelikož se  o místo kronikáře  ucházeli tři zájemci /paní Rutschová, pan Exner, pan Stehno/, a je tedy z koho vybírat, mělo by být hodnotících kritérií více. Například vztah k historii, stylistická a slovní vybavenost, která by se dala vyhodnotit na základě zadaného tématu ke zpracování.

Doufáme , že dojde ke správnému výběru na základě více  požadavků a kronikáře potvrdí nebo vybere Zastupitelstvo městyse s řádnou pečlivostí. Práce nového kronikáře pak bude chloubou naší obce.

V tuto chvíli nezbývá než počkat , jak se k tomuto tématu postaví jednotliví zastupitelé.

Nemysleli jsme, že chceme příliš

Bohužel jsme zatím nedokázali splnit jeden z našich předvolebních cílů i slib z předchozího komentáře „Otevřeme zasedání zastupitelstva“ – zlepšení informovanosti. Na posledním jednání zastupitelstva předložilo naše sdružení prostřednictvím dvou našich zastupitelů pět bodů, které by dle nás vedli ke snadnějšímu přístupu občanů k informacím o dění v obci. Jednalo se o tyto body:

1. Zveřejňování podkladů na internetových stránkách www.libicend.cz pro veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou.

2. Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

3. Součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva městyse je také jmenný seznam zastupitelů s uvedením kdo a jak hlasoval (proti, zdržel se).

4. Uveřejnění programu a termínu zasedání rady městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

5. Uveřejnění mailových adres jednotlivých zastupitelů na internetových stránkách www.libicend.cz.

Snad z důvodu malé síly při hlasování, snad z důvodu nemoderního uvažování ostatních přítomných zastupitelů při rozhodování o rozšíření poskytovaných informací prostřednictvím webových stránek městyse. Pokud se nad body, které se týkaly zlepšení informovanosti občanů v duchu otevřené společnosti a v duchu volného a snadného přístupu k informacím vůbec zamysleli.

Žádný ze zastupitelů nepřednesl ani jediný příspěvek, myšlenku, nebo návrh řešení. Ústy pana starosty bylo zveřejňování informací nad rámec, který ukládá zákon označeno jako zbytečné z důvodu nutné anonymizace a tím i zvýšené pracnosti. Dále bylo označeno zbytečným, protože o tyto informace je malý zájem a kdo ho má, ať si požádá na obecním úřadu. Tímto směrem se již hlasování ve všech bodech ubíralo. Nic na věci nezměnilo ani vystoupení p. Juna, ani vystoupení p. Rédla, jako zástupce běžného občana, který chtěl na svém příkladu demonstrovat možný zájem Vás ostatních. Naprosto nesmyslný dotaz p. Exnera, kolikrát p. Rédl požádal např. zastupitele p. Nepovíma o podklady, které dostává měl asi podpořit nezájem veřejnosti, nebo mu poradit aby se nestaral o ostatní a sám využil zastupitele v sousedství. Jak to mělo být nám není jasné. Podstatou internetu je informovat. Informovat bez ohledu na počty zájemců o tyto informace. Žádný z autorů jakéhokoliv článku, návodu, popisu, prostě jakékoli informace asi neuvažoval, v době kdy toto své dílo dával na internetové stránky o tom, kolik lidí si jeho dílo přečte. Kdyby takto přistupoval k zapisování informací každý, nebyl by ještě dnes internet vůbec k ničemu a nemohli by ho využívat miliardy lidí na celém světě.

Jediné co se podařilo, bylo schválení uveřejnění soukromé emailové adresy zastupitele, pokud o to požádá a dá souhlas se zveřejněním osobních údajů. Jestli budou zveřejňovány míry a váhy, nevíme. Jméno zastupitele a emailová adresa nejsou totiž žádným osobním údajem. Nicméně v současné době již máte k dispozici adresy na naše dva zastupitele (Jun Petr, Záruba Martin). Věříme, že je budou následovat i další. Nebo je snad Váš názor nezajímá? Nebo si své ego již naplnily získáním židle v zastupitelstvu?

Funkce zastupitele je funkcí veřejnou a veřejnou by měla být i činnost zastupitele, aby se každý občan mohl podívat jak ten který zastupitel plní své předvolební sliby, jak hlasuje, k čemu se vyjadřuje, jaké jsou jeho názory a pokud se za svou práci v zastupitelstvu nestydí, určitě nemá problém se zveřejňováním výsledků své práce.

Možná by stačilo, kdyby si každý ze zastupitelů uvědomil, že je zde především pro občany, kteří mu dali ve volbách svůj hlas a chtějí vidět, že je platným členem zastupitelstva.

A jak z této situace ven? Nezbývá než počkat na novelizaci Zákona o obcích, která zveřejňování z jednání zastupitelstva i spolu s tím, kdo jak hlasuje vyřeší.

Snadný přístup k informacím

Velice nás potěšil zájem vyplývající z Vašich mailových reakcí na článek „Otevřeme zasedání zastupitelstva!“, kde jste kladně hodnotili zpřístupnění rozsáhlejších informací o dění v Libici nad Doubravou. Je zřejmé, že o informace z činnosti komisí, rady i zastupitelstva má zájem hodně z Vás, a že nejen návštěvníci zastupitelstva se chtějí dozvědět oficiální, nikým drobně neupravené informace (nechtěně – efekt tiché pošty) dotýkající se každého přímo, nebo nepřímo.
Na základě těchto zpráv veřejnosti jsme rozšířili návrh bodů jednání příštího zastupitelstva a včera požádali o doplnění do programu.

Body pro jednání zastupitelstva:

1. Zveřejňování podkladů na internetových stránkách www.libicend.cz pro veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou.

2. Zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

3. Součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva městyse je také jmenný seznam zastupitelů s uvedením kdo a jak hlasoval (proti, zdržel se).

4. Uveřejnění programu a termínu zasedání rady městyse Libice nad Doubravou na internetových stránkách www.libicend.cz.

5. Uveřejnění mailových adres jednotlivých zastupitelů na internetových stránkách www.libicend.cz.

Otevřeme zasedání zastupitelstva!

Na posledním zasedání zastupitelstva městyse přednesl náš zastupitel pan Petr Jun návrh na zveřejňování podkladů pro zasedání na webových stránkách městyse. Cílem bylo informovat ostatní občany (ne pouze zastupitele) o podrobnostech k projednávaným bodům.Na návrh pana starosty byl tento bod jednání stažen s tím, že pan starosta bod jednání zařadí na příští zasedání a připraví podklady potřebné pro jeho realizaci. To znamená prověří nutné podmínky tohoto kroku.
Protože jsou jednání veřejná, mají také ostatní občané právo, znát dopředu podrobnosti k projednávaným bodům. Věříme, že to bude významný krok směrem k průhlednosti při rozhodování městyse. Transparentnost a poskytování informací veřejnosti je klíčovým prvkem demokracie. Tato veřejná kontrola je nejlepší prevencí před korupcí či nehospodárným nakládáním s majetkem. Pokud je veřejnost vtažena do problematiky ještě před samotným rozhodováním, o to více významnější a pozitivnější to je. Zlepšení informovanosti Vás občanů bylo naším cílem při vzniku sdružení a hodláme ho maximálně prosazovat. Sdružení Nová cesta nevzniklo pouze pro volby do obecního zastupitelstva, ale hodlá i po jejich ukončení nadále fungovat a plnit své předvolební sliby. Protože otázka informovanosti veřejnosti není jistě pouze naším cílem, předpokládáme podporu i zastupitelů ostatních sdružení.

 

Příklady zveřejňování podkladů:

Okřížky – městys – podklady
http://www.okrisky.cz/rada-a-zastupitelstvo-mestyse/ms-59414/p1=10825

Český Krumlov – podklady pro zastupitelstvo, program jednání rady
http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/podklady_pro_zastupitelstvo.xml

http://obcan.ckrumlov.info/php/rada/program.php

Ostrava – podklady zastupitelstvo, program jednání rady
http://www.ostrava.cz/jahia/webdav/site/ostrava/shared/obcan/usneseni/vo1014/z7verejne/index.html
http://www.ostrava.cz/jahia/Jahia/site/ostrava/ostrava/obcan/mesto-a-jeho-organy/rada-mesta

Brno – podklady, program
http://www.brno.cz/sprava-mesta/volene-organy-mesta/zastupitelstvo-mesta-brna/materialy-k-jednani-na-zmb/

Hodonín – zveřejnění podkladů
http://www.hodonin.eu/materialy-k-projednani/ds-48763/archiv=0&p1=49776

Nový Jičín – podklady, program, usnesení
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/samosprava/zastupitelstvo-mesta/

Málo místa na úřední desce?

Pokud jste v těchto dnech procházeli okolo Úřadu Městyse Libice nad Doubravou a chtěli si na úřední desce přečíst aktuálně vyvěšené Usnesení č. 5/2010-2014 Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou ze dne 29.4.2011 asi jste i při nejlepší vůli Vašich krčních obratlů tohoto nebyli schopni.

Horní okraje stránek tohoto usnesení jsou zakryty neprůhledným rámem úřední desky. A tak se občan nedočte z jakého dne dané usnesení je a není možné si přečíst některé body usnesení – není vidět bod 14, 15, 29, 30 a bod 46.

Při nahlédnutí do elektronické formy dokumentu je možné se v bodech 14 a 15 dočíst, že zde zastupitelstvo schválilo prodeje pozemků, body 29 a 30 se týkají schválení poskytnutí příspěvků a bod 46 se týká omluvy starosty za nedodání kompletních podkladů pro jednání zastupitelstva.

Doufáme, že to byla nedbalost toho, kdo daný dokument vyvěšoval, že zastupitelstvo nemá a nechce nic skrývat. Protože ne každý má přístup k zápisu zastupitelstva v elektronické podobě a zvídavý občan, který chce dočíst celý zápis, provádí při čtení zápisu před úřední vývěskou takové nedůstojné cviky, že by mohl být i nařčen z hanobení úřední vývěsky. Nevyjímaje to, že po ránu a nerozcvičeném těle to může být i zdraví nebezpečné…..Tak prosíme, aby se vyvěšovalo pečlivěji, aby nedocházelo takto k pokřivování páteře….

Abychom předešli polemikám o tom, zda je možné takto umístěné usnesení považovat za skutečně vyvěšené, naše sdružení požádalo Úřad městyse Libice nad Doubravou o sjednání nápravy.

K odstoupení z Rady

Vážení sousedé,                                                                                              

chci  Vám touto cestou oznámit, že jsem již déle nemohl setrvávat jako radní   v Radě  městyse  Libice nad Doubravou a vzdal jsem se mandátu radního městyse Libice nad Doubravou.  Do komunální politiky jsem vstupoval s přesvědčením, a myslím si to stále, že každý neseme svůj díl odpovědnosti za dění v obci. Že dokážeme společně pracovat, podporovat se, vnímat jinakost druhých a přispívat tak k rozvoji obce.  Z mé strany  v tom  nejsou emoce. Abych předešel spekulacím a fámám, které by můj odchod z rady městyse mohly provázet, chtěl bych  napsat, že se nevzdávám  mandátu radního pro nedostatek  času, či z rodinných důvodů. Vnímám to tak,  abychom na druhé straně  viděli člověka s jeho osobním příběhem  a pokusili se vidět situaci –  problém očima toho druhého. To je myslím velký úkol pro nás všechny…. Proto  své pohnutky, vzdání se mandátu radního, hlouběji nespecifikuji a doufám, že  se i takto podaří uklidnit atmosféru v obci.  Omlouvám se těm, kteří doufali, že napíši konkrétněji své důvody, že je to pro ně moc všeobecné. Ale této „včeobecnosti“ bych se pro začátek držel, protože nastavuje pravidla vzájemného spolužití – společné směřování – cíle. Jde mi hlavně o otevřené společenství v Libici nad Doubravou, které  by dokázalo spolu  spolupracovat. Bez pomluv. Bez posměšků. Protože bez pokory k  jinému pohledu na řešení některých úkolů v obci a úctě  k předcházejícím generacím  to asi nepůjde, s vědomím, že i tato „malá“ (komunální) politika vytváří  základy pro  tu „velkou“, se kterou je většina z nás  tak nespokojená, ale přitom se na tom „velkém“ dění i takto, kladně či záporně, podílíme.

V závěru se omlouvám všem, které jsem tímto svým svobodným rozhodnutím zklamal, ale pevně věřím, že budu platným členem Obecního zastupitelstva městyse  v Libici nad Doubravou.

S úctou  Petr JUN